ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

Văn phòng luật sư hành chính IMS (dưới đây gọi là Công ty) là công ty hoạt động chính trên lĩnh vực xin các loại Visa Nhật Bản và đồng thời tư vấn các vấn đề liên quan đến Visa.
Các thông tin khách hàng được thu thập từ hoạt động kinh doanh và các thông tin cá nhân của từng nhân viên trong công ty (bao gồm thông tin cá nhân cụ thể, sau đây gọi là “thông tin cá nhân”) là thông tin quan trọng với công ty và điều quan trọng là phải bảo vệ thông tin, là trách nhiệm quan trọng manh tính xã hội của công ty.
Do đó, chính sách sử dụng thông tin cá nhân được thu thâp thông qua hoạt động kinh doanh, luôn được cung cấp “An toàn” và thực hiện các trách nhiệm xã hội về việc bảo vệ thông tin cá nhân của từng khách hàng và nhân viên.

Chính sách

1. Về việc thu thập, sử dụng, và cung cấp thông tin cá nhân .

Chúng tôi luôn thu thập thông tin cá nhân bằng các biện pháp hợp pháp và công bằng.
Chúng tôi luôn sử dụng thông tin cá nhân vào phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng.
Trong trường hợp cung cấp thông tin cho bên thứ ba thì cần sự đông ý của đương sự.
Những thông tin cá nhân thu thập được không được sử dụng ngoài mục đích, do đó chúng luôn luôn có biên pháp bảo vệ thông tin khách hàng.
Trong trường hợp sử dụng ngoài mục đích có phát sinh, chúng tôi luôn xin sự đông thuận của đương sự.

2. Về luật pháp và các quy định, chính sách quốc gia và các quy phạm khác (sau đây gọi là "luật pháp, v.v.")

Công ty chúng tôi luôn nắm vững các luật và quy định liên quan tới công tác xử lý thông tin cá nhân, đông thời các nhân viên công ty luôn được phổ biến và tuân thủ luật (sau đây gọi là “nhân viên”) .

3. Quản lý an toàn thông tin cá nhân.

Để ngăn chặn các rủi ro khác nhau như truy cập trái phép vào thông tin cá nhân, rò rỉ, mất hoặc hư hỏng thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ thiết lập và duy trì một hệ thống để có biện pháp khắc phục kịp thời để quản lý bảo mật thông tin cá nhân.
Chúng tôi luôn tiến hành kiểm tra, khắc phục kịp thời mọi vi phạm hoặc sự cố được tìm thấy và thực hiện các biện pháp phòng ngừa chống lại các điểm yếu.
Những nhân viên của chúng tôi luôn được giáo dục triệt để về an toàn.

4. Khiếu nại・Tư vấn

Về khiếu nại-Tư vấn về xử lý thông tin cá nhân, chúng tôi thiết lập một cửa sổ điều tra thông tin cá nhân, thiết lập một hệ thống có thể phản hồi kịp thời và phản hồi một cách trung thực.

5. Cải tiến liên tục

Để bảo vệ thông tin cá nhân, hệ thống quản lý bảo vệ thông tin cá nhân của công ty luôn theo dõi và kiểm tra tình trạng tuân thủ nghiêm gặt các quy định nội bộ, tìm ra các điểm yếu, vi phạm, sự số, và thực hiện đánh giá của ban quan lý.
Điều này được phản ánh tại quy định nội bộ và chính sách quản lý, liên tục cải thiện hộ thống quản lý bảo vệ thông tin khách hàng. Để cải thiện, công ty chúng tôi luôn tuân thủ luật pháp và quy định JIS Q 15001.

Ngày thực hiện: 2016năm10tháng1ngày
Ngày sửa đổi: 2018năm2tháng20ngày

Người đại diện văn phòng luật sư hành chính
Naoto Murai